Miljö & säkerhet – Högt ställda krav

Kombiterminalen Helsingborgs hamnTruckfönster

Säkerhetsarbetet

Vårt mål är att vara Sveriges säkraste hamn. Säkerhet är något som hela tiden måste underhållas, utvecklas och inte minst pratas om. Genom proaktivt säkerhetsarbete, kontinuerliga verksamhetsanalyser och hot- och sårbarhetsanalyser har Helsingborgs Hamn inte utsatts för något brott de senaste åren och ambitionen är självklart att undvika detta även i framtiden. Hamnen har ett nära samarbete med polisen på lokal, regional och även nationell nivå. Samverkan med andra myndigheter inom brottsbekämpning och räddningstjänst sker kontinuerligt. Den enskilt största resursen i säkerhetsarbetet är medarbetarna. Hamnens personal är väl sammansvetsad och det finns alltid någon som märker avvikelser.

ISPS och lagen om hamnskydd
Sedan terrorattentaten den 11 september 2001 har det gjorts stora skärpningar kring säkerhet. Tillkomsten av ISPS-koden och tilläggen till SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea), innebar att Sverige fastställde en ny lag, lagen om Sjöfartsskydd (2004:487). Ansvarig statlig myndighet är Transportstyrelsen.

Under 2007 kompletterades lagstiftningen med en ny lag, lag om hamnskydd (2006:1209). De kompletterande kraven som denna lag kräver har inarbetats i de skyddsplaner m.m. som upprättats med anledning av lagen om sjöfartsskydd. I skyddsplanen finns olika åtgärder som skall vidtas beroende på vilken skyddsnivå som råder (finns tre nivåer). Rikspolisstyrelsen beslutar, normalt efter att ha hört Transportstyrelsen och Kustbevakningen, om vilken skyddsnivå som skall råda för ett fartyg eller en hamnanläggning. Fartygen kan meddela sin säkerhetsnivå och frågor kring sjöfartsskydd till Trafikcentralen i samband med anlöpsanmälan.

Riskarbetet 
Helsingborgs Hamn arbetar strategiskt och kontinuerligt med att identifiera, mäta och hantera risker. Att se risker som strategiska affärsmöjligheter skapar en organisation som snabbt identifierar risker och vänder risker till just möjligheter.

Riskhantering är inbyggt i företagets processer och kontrollaktiviteter används för att värdera och begränsa risker. Alla avdelningar och projektgrupper är i första hand själva ansvariga för att inventera, analysera och förebygga de risker som de kan identifiera i organisationen. Fokus ligger på vad som kan hindra respektive avdelning från att nå sina mål.

Krisarbetet
Krisarbetet går ut på att rusta verksamheten för händelse av kris. Vid krissituationer krävs snabbt agerande och flexibilitet. Hamnen har ett app-baserat krisledningsverktyg som möjliggör kommunikation och tillgängliggör krisplaner och kontinuitetsplaner på ett enkelt sätt. Det finns en gemensam krisverksamhet och krisstöd inom företaget och om det oväntade sker kan både anställda och kunder omedelbart få information och vägledning.

Helsingborgs Hamn ska genom kompetenta medarbetare och ett klokt resursutnyttjande erbjuda tjänster som möter uppdragsgivarens krav. Varje enskild medarbetare ska ha kunskap om kvalitetsbegrepp och företagets mål samt ansvara för att rätt kvalitet uppnås inom sitt arbetsområde.

Miljöarbetet

Hamnen strävar alltid efter minsta möjliga miljöpåverkan och Helsingborgs stads miljöpolicy efterföljs noggrant. Helsingborgs Hamns miljösamordnare är ledamot i Sveriges Hamnars miljökommitté, vars uppgift bland annat är att under lätta hamnföretagens miljöarbete. Miljösamordnaren håller sig också uppdaterad gällande lagstiftning och har ständig kontakt med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Men arbetet stannar inte där. Helsingborgs Hamn tar varje dag tydliga steg mot att minska både den egna och den omkringliggande verksamhetens miljöpåverkan.

Exempel på genomförda miljöinsatser:

 • Gamla maskiner byts kontinuerligt ut mot nya
 • Alla hamnens fordon och maskiner kör med eco-driving
 • Merparten av lyften görs med eldrivna kranar och truckar
 • Combiterminalens ökande tågtransporter minskar lastbilstransporter
 • Minskad energiåtgång och intern utbildning i miljöfrågor
 • Rabatt på hamntaxor för fartyg med katalytisk avgasrening
 • Katalytiskt renade färjor som inte släpper ut en droppe avfall
 • Hantering av fartygs oljehaltiga maskinrumsavfall (sludge)
 • Källsortering av eget avfall och fartygsavfall
 • Minskade bullernivåer i hamnens verksamhet
 • Minskade markföroreningar och sanering av markområden

Relevant material
Föreskrifter farligt gods

 

Kontakt:
(skicka ditt mail enligt följande logik, förnamn.efternamn@www.port.helsingborg.se)

Joakim Sandberg, Miljö- & Säkerhetschef